ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้นำมาสมัครวันที่ 0 3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
รหัสใบสมัคร 2410026200027
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา 09.00 - 12.00 น.
***********
เวลา 13.00 - 16.30 น.
เลขประจำตัวประชาชน  
  *************  เพศ   ชาย
เลขที่นั่งสอบ O-Net  
 
ชื่อ-สกุลนักเรียน  
  เด็กชายอาทิตย์ บุญพินิจ
เกิดวันที่  
  28 ตุลาคม 2544
ชื่อ-สกุลบิดา  
  นายประนอม บุญพินิจ อาชีพบิดา   ค้าขาย
ชื่อ-สกุลมารดา 
  นางสาวเนาวรัตน์ ศึกขยาด อาชีพมารดา   ค้าขาย
อยู่บ้านเลขที่  
  247/5   หมู่ที่     5   ซอย-ถนน      
  ตำบล  
  โพรงอากาศ   อำเภอ   บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด  
  ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์   24150  
โทรศัพท์  
  0816502769
    จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จากโรงเรียน ประชาฤกษ์สมบูรณ์  
ตำบล  
  โพรงอากาศ   อำเภอ   บางน้ำเปรี้ยว     จังหวัด   ฉะเชิงเทรา  
แหล่งที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
  นอกเขตพื้นที่บริการ

 
คลิ๊กที่นี่เพื่อปิดหน้าต่างนี้ครับ