งานทะเบียนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

*********
แนวปฏิบัติ

ให้ นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
และรวมรายชื่อที่ประกาศเพิ่มเติม อีก 13 คน

กรอกทะเบียนประวัติให้ครบถ้วน เพื่อพิมพ์ใบมอบตัว
และพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร (Payment)
ถ้ามีข้อมูลผิดพลาด ให้สอบถาม หรือขอึวามช่วยเหลือ ดังนี้ .......
****** มีปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียน การจัดกลุ่ม เลขประจำตัว
-----------> สอบถามสำนักงานฝ่ายวิชาการ โทรฯ 038-511-249 ต่อ 113
***** มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต
-----------> สอบถาม ครูบรรจบ ธุปพงษ์ โทรฯ 081-782-8183 หรือครูณรงค์ นันทวิจิตร โทร 081-996-9641

การพิมพ์ Bill Payment หรือ/หรือ ใบมอบตัวนักเรียน มีแนวปฏิบัติ คือ ....
  • เลือกประเภทการสมัคร แล้วคลิกที่ปุ่ม "OK ทำงานต่อไป"
  • ตรวจดูรายชื่อที่รายการ "ซึ่งเรียงตามประเภท-รหัส นร.ใหม่[เลขประจำตัวสอบ"
  • เมื่อพบแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม "พิมพ์ Bill" / กรอกใบมอบตัว
  • ระบบจะถามรหัสผ่าน ให้กรอกเลขประชาชน (เฉพาะตัวเลข 13 หลัก)
  • "รหัส นร. ใหม่" นี้ยังไม่ใช่เลขประจำตัวนักเรียน (ให้รอประกาศจากฝ่ายวิชาการ)
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • จากนั้นสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะเป็นแฟ้มแบบ PDF

ชื่อผู้ใช้ (UserName) คือ "รหัสนักเรียนใหม่" รหัสผ่าน (PassWord) คือ "เลขประชาชน"

นักเรียนใหม่ ม.1 , ม. 4 ห้องเรียนพิเเศษ
กรอกทะเบียนประวัติ หรือ พิมพ์ Bill Payment
โดยเลือกประเภทการสมัคร
******
เลือกประเภท