บัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
ปีการศึกษา 2555
ลำดับ
เลขสมาชิก
ยศ
ชื่อ
สกุล
จำนวนหุ้น
วันสมัคร
วันจำหน่าย
หมายเหตุ
  1   0004   นาง   สุกัลยา   ธุปพงษ์   90   0000-00-00   0000-00-00  
  2   0010   นาง   จิรวรรณ   คนงาม   20   0000-00-00   0000-00-00  
  3   0012   น.ส.   สุมาลี   ตันตะราวงศา   20   0000-00-00   0000-00-00  
  4   0014   นาง   กัลยา   ทั่งทอง   20   0000-00-00   0000-00-00  
  5   0015   นาง   พัชรินทร์   ตันเจริญ   20   0000-00-00   0000-00-00  
  6   0016   นางสาว   วันเพ็ญ   เรื่องรัตน์   20   0000-00-00   0000-00-00  
  7   0018   นาง   ลลิตา   ตันไซกลึง   20   0000-00-00   0000-00-00  
  8   0047   นาย   สุชาติ   บุญญาวัฒน์   10   0000-00-00   0000-00-00  
  9   0048   นาง   จำเนียร   ดวงประเสริฐ   5   0000-00-00   0000-00-00  
  10   0049   น.ส.   วัฒนา   ศรัทธา   5   0000-00-00   0000-00-00  
  11   0050   น.ส.   ฉันทนา   ตรีหิรัญกุล   20   0000-00-00   0000-00-00  
  12   0051   นาง   เบญจวรรณ   มากหลาย   20   0000-00-00   0000-00-00  
  13   0060   นาง   วลัยพร   เกษตรภิบาล   5   0000-00-00   0000-00-00  
  14   0062   นาง   กรรณิการ์   จิรวาณิช   20   0000-00-00   0000-00-00  
  15   0069   นาง   เพ็ญศรี   ห่อประทุม   10   0000-00-00   0000-00-00  
  16   0070   ว่าที่ร้อยตรี   ชูเชิด   พุทธเจริญ   20   0000-00-00   0000-00-00  
  17   0082   นาย   ธีรพันธ์   เหรียญเจริญ   10   0000-00-00   0000-00-00  
  18   0084   นาง   เพ็ญจันทร์   บุญญาวัฒน์   20   0000-00-00   0000-00-00  
  19   0089   น.ส.   นฤมล   เรืองรัตน   10   0000-00-00   0000-00-00  
  20   0133   นาง   นวลฉวี   อยู่เป็นสุข   5   0000-00-00   0000-00-00  
  21   0134   น.ส.   สุวิลา   ประเสริฐกิจ   99   0000-00-00   0000-00-00  
  22   0146   นาง   เรณู   ปุณวัฒน์   20   0000-00-00   0000-00-00  
  23   0160   นาง   อัจฉรา   สิขัฑกนาค   10   0000-00-00   0000-00-00  
  24   0190   นาง   อำพัน   ยงถาวร   10   0000-00-00   0000-00-00  
  25   0208   นาง   พรพิมล   ตัญญะ   20   0000-00-00   0000-00-00  
  26   0209   นาย   โกศล   กิตติ์นิรันดร์กูล   50   0000-00-00   0000-00-00  
  27   0225   นาย   สุทนต์   พรหมนิยม   15   0000-00-00   0000-00-00  
  28   0274   นางสาว   วราภรณ์   สินศิริ   10   0000-00-00   0000-00-00  
  29   0308   นาง   ภัทรวรรณ   อยู่ยอด   20   2003-10-10     00
  30   0309   นาง   สมปอง   อึ๋งสกุล   10   2010-10-10     -
  31   0310   นาง   บรรจง   เที่ยงเจริญ   20   2011-06-01    
  32   0311   นาง   สุกัญญา   ไทยเจริญ   10   2011-06-01    
  33   0447   นาง   ผุสดี   ภักดีเสน่หา   6   0000-00-00   0000-00-00  
  34   0454   นาง   อัมพร   จตุนิรัติศัย   5   0000-00-00   0000-00-00  
  35   0468   นาง   สุศินาพร   ประยูรสุข   10   0000-00-00   0000-00-00  
  36   0478   นาง   พิสมัย   มหาสุวรรณ   5   0000-00-00   0000-00-00  
  37   0899   นาง   สุดารัตน์   กุลจงเจริญเลิศ   5   0000-00-00   0000-00-00  
  38   0979   นาง   อนงค์   พรหมนิยม   5   0000-00-00   0000-00-00  
  39   0983   นาย   สมประสงค์   ทองนุช   20   0000-00-00   0000-00-00  
  40   0984   นาย   ประดิษฐ์   ขมจริง   10   0000-00-00   0000-00-00  
  41   0985   นาย   ชนินทร์   ปาลกะวงศ์ฯ   30   0000-00-00   0000-00-00  
  42   0987   นาย   ชัชวาลย์   คูฮั่วหลี   1   0000-00-00   0000-00-00  
  43   0990   นาง   สุจิตรา   ทองไชยปกรณ์   10   0000-00-00   0000-00-00  
  44   0992   นาง   สุนิศา   บุญชู   30   0000-00-00   0000-00-00  
  45   0993   น.ส.   วาสินี   นุชพงษ์   20   0000-00-00   0000-00-00  
  46   0995   นาย   สมมาศ   ทรัพย์แก้ว   50   0000-00-00   0000-00-00  
  47   0998   นาง   สุกัลยา   อารมย์เสถียร   10   0000-00-00   0000-00-00  
  48   1000   นาง   จิรวรรณ   วิรัชกุล   230   0000-00-00   0000-00-00  
  49   1005   น.ส.   สุนีภรณ์   ศิวรานนท์   10   0000-00-00   0000-00-00  
  50   1006   น.ส.   ปาริฉัตก์   สุวรรณกุล   50   0000-00-00   0000-00-00  
  51   1007   นาง   สมลักษณ์   สิยาโน   30   0000-00-00   0000-00-00  
  52   1010   นาง   พวงผกา   สอนเจริญ   20   0000-00-00   0000-00-00  
  53   1013   นาง   สุนีย์   หลักสุวรรณ   10   0000-00-00   0000-00-00  
  54   1015   นาง   อัมพร   พรหมสิงหกุล   20   0000-00-00   0000-00-00  
  55   1016   นางสาว   รัตนา   หาญประเสริฐ   10   0000-00-00   0000-00-00  
  56   1018   นาง   รัชนีวรรณ   พาลพ่าย   100   0000-00-00   0000-00-00  
  57   1019   นาง   วิไลวรรณ   เขียวประเสริฐ   10   0000-00-00   0000-00-00  
  58   1022   นาย   ทองคลัง   โพธิ์สวัสดิ์   50   0000-00-00   0000-00-00  
  59   1191   นาย   เรืองศิลป์   จิรวัฒน์   5   0000-00-00   0000-00-00  
  60   1255   นาง   เสาวลักษ์   คงชูญาติ   5   0000-00-00   0000-00-00  
  61   1256   นางสาว   เฉลารัตน์   สินเจริญ   20   2013-01-15   2013-02-28  
  62   1257   นางสาว   กุสุมา   รุ่งเรืองศักดิ์   20   2013-01-15   2013-02-28  
  63   1258   นาย   ต่อศักดิ์   ภักดิ์จำนงค์   20   2013-01-15   2013-02-28  
  64   1259   นาง   กรรณิการ์   คำไหว   20   0000-00-00   0000-00-00  
  65   1260   นางสาว   อัมพวรรณ   เพียรพิจิตร   10   2014-06-01     100
  66   1261   นางสาว   รุ่งรัตน์   ยิ้มเนียม   20   2014-06-01    
  67   1262   นางสาว   โสภา   ถาวรเจริญ   20   2014-06-19    
  68   1263   นางสาว   สายฝน   ผุยพันธ์   10   2014-06-17     -
  69   1264   นางสาว   นันทิยา   และอิ่ม   10   2014-05-20     -
  70   1265   นางสาว   ปริศนา   เสงี่ยมวงษ์   10   2014-06-01     -
  71   1266   นาง   สุชาวดี   เบญจฆรณี   20   2014-07-02     -
  72   1267   นางสาว   นันทรัตน์   จารุตโสภาสน์   20   2014-07-03     -
  73   1268   นางสาว   เพ็ญจันทร์   สมศักดิ์   20   2014-07-07     -