งานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เลือกปีการศึกษา :
ลำดับที่
รายการสมาชิก
 จำนวนสมาชิก
 หมายเหตุ
1.
  ครู และบุคลากรโรงเรียน ผู้ปกครอง
 73
 
2.
  บัญชีนักเรียน สมาชิกปีการศึกษา 2555
 440
 
3.
  บัญชีนักเรียน สมาชิกปีการศึกษา 2556
 473
 
4
  บัญชีนักเรียน สมาชิกปีการศึกษา 2557
 625
 
 
รวมจำนวนสมาชิก
 1,611